ورود / ثبت‌نام

تعریف دلبستگی و سبک‌های آن

عشق، دلبستگی، صمیمت، رابطه عاطفی و به عبارتی دوست داشتن و دوست داشته شدن، محور اصلی نیازهای انسان را تشکیل می‌دهند. در طول قرن‌ها، عشق و معشوق بن‌مایه متون ادبی، موسیقی، اساطیر و افسانه‌های فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری بوده است. در دوران کنونی نیز می‌توان گفت موضوعاتی چون عشق و دوری، دل بستن و دل […]