ورود / ثبت‌نام

آیا عضوی از یک خانواده‌ای هستید که همواره با یکدیگر مساله دارند؟ آیا فکر می‌کنید در تعارض با گروه دوستی یا حتی کاری هستید؟ فکر می‌کنید تلاش‌هایتان یا خوش قلبی‌تان یا نیت‌های خوبتان در جمع دیده نمی‌شود؟ دچار این حس شده‌اید که نیازهایتان توسط دیگران در نظر گرفته نشده؟ آیا فکر می‌کنید برخوردهای یک گروه با شما منصفانه نبوده؟ وقتی در یک جمع هستید احساس ناراحتی یا عذاب می‌کنید؟ به این فکر کرده‌اید که قطعه‌ی مناسبی برای یک پازل از جمع نیستید؟ یا شاید مدیریت گروهی از افراد را برعهده دارید که گمان می‌برید می‌توانستند روان‌تر و سالم تر در کنار هم کار کنند؟