ورود / ثبت‌نام

پل یعنی چی؟

در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ، ۲۷،۰۰۰ ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر داﻧﺸﺠﻮی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ. اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮاﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺷﺪه و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺎ در اﺗﺎق ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮاﭘﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ درک ﮐﺮده و ﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟

 ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺟﺰ از راه ﺗﺮاﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ. ﯾﮏ ﭘﻞ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و اﺗﺎق ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ. ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ: ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺷﺪن.

رسالت پل

ﭘﻞ، ﭘﺮوژه ای در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﺳﺖ. ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮاﭘﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺗﺮاﭘﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ، وﻟﯽ دﻻﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ دﻟﺴﺮد ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺮاﭘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﭘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ از آن ﻫﺎ درﯾﻎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

پل چگونه کار میکند؟

ﭘﻞ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزه ی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دو ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از داﻧﺸﮕﺎه و اﺗﺎق ﺗﺮاﭘﯽ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪی ﻣﻔﻘﻮده ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ و در اداﻣﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر وجود داشته باشد. پلی که ما ساخته‌ایم جای حلقه‌ی گم شده را پر می‌کند.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺗﺮاﭘﯽ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اراﯾﻪ ی ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ی ﺗﻤﺎس ، از ﭘﻞ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ اراﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ Matchmaking ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺨﺼﯿﺺ و ارﺟﺎع ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

پلی که از روی هزینه ها می‌گذرد

در ﭘﻨﻞ ارﺟﺎﻋﯽ ﭘﻞ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻫﺮ ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‌ی زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

سهم پل

پرداختی شما

طرح پل

۱۲ جلسه تخفیف با اعتبار تا سقف
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

طرح عادی

در طرح عادی تخفیفی وجود ندارد

راهنمای گذر از پل

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﭘﺮوژه ی ﭘﻞ

چگونه در پل ثبت نام کنم؟

شروع

ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﮐﺴﻞ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎوی ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

ارسال فایل

ﻟﯿﺴﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.

اطلاع رسانی

ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن در ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ.

تراپی

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮم ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

پرداخت و شروع درمان

ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺮاﭘﯽ، ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.