ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روانکاوی لاکان

تحصیلات

روانشناسی بالینی

حوزه تخصص

روانکاوی

درباره درمانگر

تحصیلات خود را ابتدا در زمینه هنر و زیبایی شروع کرد. سالها در مقام یک هنرمند و زیبایی‌شناس فعالیت کرد، اما همواره گم‌شده‌ای درون خود می‌جست. همین جستجوی امر گم‌شده او را به وادی روانشناسی کشاند و بار دیگر تحصیلات خود را در رشته روانشناسی بالینی آغاز کرد. این بار کوله‌باری تجربه هنر و زیبایی‌شناسی در تلفیق با روانشناسی بالینی او را به سمت روانکاوی سوق داد، جایی که می‌توانست گم‌شده را بیابد.

رزومه

روانکاوی لاکان ، نه یک رویکرد عجیب و پیچیده بلکه رویکردی در جهت دست‌یافتن به ذهنیت خود و قرار گرفتن در جای خویش است، همان است که به سمت گم‌شده‌ای درون خود انسان اشاره دارد.
فعالیت حرفه‌ای به عنوان روانکاو از سال ۱۳۹۵ فعالیت حرفه ای به عنوان هنردرمانگر از سال ۱۳٨٩ تحصیلات: تحصیل در رشته روانشناسی بالینی دوره هنر درمانی دوره روانکاوی لاکان و آموزش مستمر روانکاوی

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین