ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

تحلیلی

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

حوزه تخصص

فردی بزرگسال

درباره درمانگر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز
3 ساله در روانکاوی شخصی هستم.
3 ساله تحت نظر سوپروایزر مراجع میبینم

رزومه

دوره ی ۴۵ ساعته رواندرمانی تحلیلی چگونه کار می کند؟_ مدرس: دکترنرگس شریف زاده در حال حاضر خوانش فلسفه و روانکاوی در حال حاضر فروید خوانی در حال حاضر زوج درمانی تحلیلی در حال حاضر تحت آموزش گروه گسترش آموزه های لکان

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین