ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

تحلیلی

تحصیلات

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

حوزه تخصص

فردی بزرگسال

درباره درمانگر

عضو رسمی سازمان نظام روان شناسی به شماره عضویت36070
چندسالی است در روانکاوی شخصی هستم
و تحت نظر سوپروایزر مراجع میبینم

رزومه

تحت نظر اساتید بنام اموزش دیده ام و همچنان یادگیری و اموزش ادامه دارد: دوره مفاهیم بنیادی واسیب شناسی روانی و مقالات فروید دوره تعبیر رویا دوره:توهم خود_سرزنشگری :کاتگورهای تشخيصی نوروزشامل هیستری ووسواس یا ابسیونل خوانش لکان از رت من فروید وهیستری معمولی از ژک الن میلر دوره روان درمانی تحلیلی (بارویکرد گلن گابارد) دوره درحال حاضر فروید خوانی دوره cbt دوره طرحواره دوره اکت دوره کارورزی :مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین