ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر

رویکرد

طرحواره درماني ، درمان شناختي رفتاري (cbt)

تحصیلات

ارشد -روان شناسي عمومي

حوزه تخصص

فردي-بزرگسال اضطراب -افسردگي-وسواس

درباره درمانگر

ارائه درمان توسط بنده بر اساس ايجاد آگاهي و بينش دهي نسبت بخش هاي مختلف وجودي و ذهني انجام مي گيرد تا مراجع بتواند قدرت تنظيم بخش هاي مختلف را بازيابي نمايد و اين مديريت رفتار به صورت آگاهانه در موقعيت هاي مختلف صورت بگيرد و اين فعال سازي به تقويت ذهنيت بزرگسال سالم منجر مي شود .

رزومه

١٨ ماه كارورزي در حوزه كودک دوره هاي تكميلي و استادان: اصول درمان ، مهارت هاي پايه ، مصاحبه باليني ، آسيب شناسي ، cbt و سوپرويژن وسواس -دكتر مسعود جان بزرگي طرحواره درماني-دكتر حسن حميد
طرحواره درماني -CBT اين رويكردها مشاركتي است و مراجع با كمك درمانگر به خودآگاهي و بينش بيشتر بازسازي افكار ,ادراك بهتر موقعيت ها و نياز ها و درنهايت تغيير رفتار مي رسد .

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین