ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روان درمانی تحلیلی بر مبنای رویکرد روابط ابژه

تحصیلات

دانشجوی دکتری علوم خانواده (Family Sciences) در دانشگاه کنتاکی

حوزه تخصص

روان درمانی تحلیلی نوجوانان و بزرگسالان دارای اختلالات شخصیت، اختلالات خوردن، افسردگی و اضطراب

درباره درمانگر

انسان در بستر رابطه رشد می کند، آسیب می بیند و بهبود پیدا میکند. هدف از درمان تحلیلی با رویکرد روابط ابژه کمک به مراجعین در جهت فهم آسیب هایی که به واسطه روابط خود دیده اند و سپس ترمیم این آسیب ها با تاکید بر احساسات، افکار و الگوهای ناکارآمد شکل گرفته در نتیجه این آسیب ها می باشد.
دانش در زمینه خانواده، فهم روابط و پویایی های اعضای خانواده و کار با کودکان و نوجوانان باعث شده تا قربانی درک خوبی از تاثیر این پویایی ها و نحوه شکل گیری الگوهای ناکارآمد داشته باشد. در نتیجه می تواند به شما هم در فهم این روابط و تجربه احساسات سرکوب شده در جهت بهبود مسئله کمک کند.

رزومه

روانشناس و مربی مهارت های زندگی در مجموعه مدارس سرای دانش روان درمانگر تحلیلی در کلینیک ویرا روان درمانگر تحلیلی در مرکز تجربه زندگی
کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشجوی دکتری علوم خانواده (Family Sciences) در دانشگاه کنتاکی
نظریات روابط ابژه بر نوع روابط اولیه در دوران کودکی که بر رشد فرد تاثیرگذارند، تاکید می کنند. چراکه این روابط بر نوع رابطه هایی که انسان در آینده شکل می دهد تاثیر به سزایی دارند.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین